Skriv ut den här sidan

Folkskolan i Grundfors åren 1879 - 1967

1842 års folkskolestadga föreskrev skolplikt för alla barn och att de måste börja skolan senast vid nio års ålder. I Grundfors, liksom i många andra byar i Stensele socken, kom inte skolan i gång förrän 1879.  En ambulerande folkskola med Clara Abrahamsdotter som lärarinna bedrev skolundervisningen i byn första terminen mellan den 11 november och 12 december 1879. Alltså ca 5 veckor det första året.

Följande undervisningsperiod skedde våren 1880 från 7 mars till 23 april. Föräldrarna som oftast levde under fattiga förhållanden hade många gånger svårigheter att låta sina barn gå i skolan, det var inte självklart att alla syskonen i familjen hade kläder och skor. Dessutom behövdes barnen för att hjälpa till i hemmen. Många föräldrar ansåg dock att undervisning i kristendomskunskap var viktigt för barnen. Undervisningen skedde i tillfälliga lokaler, som regel i en kammare som samtidigt tjänstgjorde som lärarbostad.

Vi som lever i dagens välfärd har nog svårt att förstå vilka besvärligheter lärarna hade på den tiden. Läraren/lärarinnan bodde som regel i trånga och kalla lokaler och där de oftast bara hade en låda under sängen där de kunde förvara sina ägodelar. År 1879 var lärarlönen 200 kronor per år. 

Stentavlan fungerade som "skrivbok" och användes att både skriva och räkna på. I början av 1900-talet började byborna att arbeta för att få en bättre och ändamålsenlig skollokal, som även kunde användas som samlingslokal för möten och dylikt. Önskemålet var att den skulle byggas tillräckligt stor för att samtidigt tjäna som lärarbostad. Vid en byastämma beslutades att tillskriva skolrådet och anhålla om att få ett skolhus uppfört. Byamännen skulle hålla allt virke och skaffa fram grundstenarna. Vidare skulle en stämpling från byns samfälld mark säljas och behållningen gå till skolhuset. Skolrådet ställde sig positiv till förslaget.

 
Gamla skolan, första skolåret 1910. Byggnaden revs 1934.